Huvudsidan Myten Katarinas historia Egen forskning Smått och gott Länkar Kontakt
Tillbaka Tillbaka

Brevet från Steph. Hellstadius

till någon i släkten Rabe

Kort Berättelse uppå de begärdte 4 punctar, angående Rabes Familien från Germundered Regem:s Quarteremästare Boställe under Elfsborgs Infanteri Beläget i Toarps Sockn, Rångedala Gäld och Åhs Härad.

Germundered har af ålder haft detta sitt namn oförandradt i Jordebäckerna, och ej varit nämnt Gerdmundelund, utan sal. Joh. Rabe1 behagat det så kalla den tid Han bodde der.

Angående den Rabiska Familien så var en Regem:s Quarteremästare under Elfsborgs Läns Infanterie Reg:te benämnd Reinh. Rabe af Tysk extraction, som kom at bo på Germundered, hvilket alltid varit och än är Regem:s Quarteremästare Boställe, Hvilken gifte sig i Rångedahls Prästeg, med KyrkoHerdens Sal. H:r Peders Dotter Karin eller Catharina, aflandes med Henne en Son Jon. Rabe och 2. Döttrar, blifvandes den ena gift til Borås, med en hederlig Handelsman Pehr Larsson Holm och den andre kom åt Skaraborgs Län och fick en Militair Betjente, hvars Son Reinhold Rabe var nu i sista Kriget Lieutenant under Elfsborgs Läns Reg:te och blef slagen vid Helsingborg.

Angående Reg:s Quartermäst:n Joh. Reinhålds son Rabe, så Tjente Han sig up vid Regem:t, at Han ändtel:n fick tjensten after sin Faders död, och således stadigt boende på Germundered. När Regem:t under då varande Öfversten Sven Ranck blef commenderad åt Tyskland ungefärl:n A.o 1674, och der förblef något år; men nödgades straxt kallas tillbaka förmedelst den Danskas fiendteliga infall i Skåne, Hafver Reg:s Quarterm;n H:r Joh. Rabe gift sig med en Fru i Lifland, hafvandes denna sin Fru med sig til Sverige och Västergöthland, och blefvo boende på Gerdmundered, oaktadt Han Sjelf upvaktade sin tjenst under Kriget, som slutades 1679. Detta ägtenskap har Gud välsignat med en dotter, och när Fadren var afliden genom döden och i Toarps Kyrka begrafven, fant Hans efterlämnade Enka sig ej vara tjenligt, at längre förblifva här i Sveige, hälst som hon hvarken Slägt eller Anförvanter hade, at stödja sig vid; ty begaf Hon sig härifrån til sin Födelse ort Riga eller Reval, med sin lilla Jungfru Dotter, Hvarefter man sedan ingen Kunskap om Henne haft hafver.

Här i Landet finnas ännu någre Karlar, som kallar sig Rabe, som äro Regem:s QUARTEREM:N Joh. Rabes Syster Söners Barn, varandes en Sergeant under Åhs Comp.; men de andre tjena hos Officerare.

Toarps Socken i Rångedahls Gäld har alltid haft detta sit namn Toarp utaf Urminnes tider, och aldrig annorledes varit kalladt i Jordeböckerna.

At denna korta berättelse är sann, är jag så mycket vissare om, som jag sjelf Joh. Rabe och Hans Fru kände, då jag åtskillige gånger såg dem uti mina sal. Föräldrars Hus här i Prästgården Hällstad, förutan at jag af barndomen känt Joh. Rabe1 i Rångedahls Prästegård, der han ofta var hos sin MorBroder sal. KyrkoH:n Paulus Petri, som ägde min sal. MorModer, KyrkoH:n Steph. Helstadius var född 1663 och dödde 1637 d. 2/62.Dess moder var Kjerst. Fristadius, en D:r af KyrkoH:n Arv. Horn i Fristad, och dess förra Fru Christina Håkans D:r. Efter dennes död gifte si H:r Arv. Horn Med Bencta Lars Grotte, som blef Enka 1652 och 1655 gift med Paul Petri, som således var Steph. Helstadii Moders Styffader, tilståendes likväl at jag ej kan minnas Årtalen vid hvar och en omständighet, ej häller hafver någon at conferera med här om; emedan de Gamle, som härom kunnat haft någon Kundskap äro döde, och jag, som nu innehafver 63 år, kan någorlunda minnas hvad i de tider skedt. Skulle någon närmare Kundskap åstundas framdeles, utlofvar jag mig, (der Gud nådeligen besparar lifstiden) vilja nogare uppå begäran efterfråga, och efter görligheten vid handen gifva. Hällstads Prästg. d. 29 Jul. 1725.

Steph. Hellstadius.

Vidi ex Vidimato
S. G. Vilskman.


Sidans topp Sidans topp

Fotnoter

1 Catarina den I fader enligt myten.
2 Troligen en felskrif av årtalet. Skall vara 1737. Vilskman har infogat dödsdatum för brevskrivaren


Hämtat ur bok som finns i Västgötarummet på Borås bibliotek.


Huvudsidan Myten Katarinas historia Egen forskning Smått och gott Länkar Kontakt

Uppdaterad 2011-02-06 © Josefine Nilson